Lichaamsgerichte (Psycho)Therapie Amsterdam Zuid - Emmy Wannyn
 
Home Praktijk, visie Psycho-therapie en coaching Trager en Parkinson Massage Contact Kosten  
    Lokatie: Praktijk, visie -> Beroepsverenigingen, Privacy, Tuchtrecht Latest news: Meer
 
 Oase voor jezelf; Visiesyndeo_data/themes/editable/arrow_blue.gif
 Beroepsverenigingen, Privacy, Tuchtrechtsyndeo_data/themes/editable/arrow_blue.gif
 
SBLP: Beroepsvereniging Psychotherapie
Ik ben lid van de beroepsvereniging SBLP.

RBCZ: Registratie Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg
Ik ben aangesloten bij de RBCZ.

Vereniging Trager Approach NaderlandBeroepsvereniging inzake Trager sessies
Ik ben lid van de "Vereniging Trager Approach Nederland". 

Privacy:
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.  Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent dat ik:
  • zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens,
  • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.
Als je behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden
  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen na overleg en met je expliciete toestemming.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik     of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
  • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.
De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

TCZ Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg
Via de RBCZ ben ik aangesloten bij TCZ . Website: www.tcz.nu/
Indien u een klacht heeft dan is uiteraard het verzoek om dit gewoon met mij te bespreken of mij hierover een email te sturen als u dat eenvoudiger vindt.
Mocht u om enige reden toch een formele klacht willen indienen bij mij of TCZ dan dient u de volgende gegevens te vermelden:
Uw naam, voornamen en adres;
De naam, het werkadres en eventueel het woonadres van de aangeklaagde;
De formulering van de klacht, zoveel mogelijk voorzien van data, feiten en omstandigheden waarop die klacht berust;
Uw handtekening;
Als u niet de patiënt bent:
-   Naam, adres en geboortedatum van de patiënt;
-   Het belang dat u hebt bij het indienen van de klacht;
-   De aard van de relatie met de patiënt;
-   De reden waarom de patiënt zelf geen klacht kan indienen, het machtigingsformulier dat de patiënt heeft afgegeven en een kopie van het identiteitsbewijs van de patiënt als blijk van zijn/haar instemming met uw klacht.
-------------------
  pagina gewijzigd op 06-12-2021