Lichaamsgerichte (Psycho)Therapie Amsterdam Zuid - Emmy Wannyn
 
Algemene info Algemeen Hoofdpagina Therapie Coaching Massage Trager Contact Kosten  
    Lokatie: Therapie -> Beroepsvereniging & Registratie, Privacy, Klacht en tuchtrecht Latest news: Meer
 
 Therapiesyndeo_data/themes/editable/arrow_blue.gif
 Toelichting Postural Integrationsyndeo_data/themes/editable/arrow_blue.gif
 Toelichting Intu├»tieve therapiesyndeo_data/themes/editable/arrow_blue.gif
 Voor wiesyndeo_data/themes/editable/arrow_blue.gif
 Kostensyndeo_data/themes/editable/arrow_blue.gif
 

Beroepsvereniging Psychotherapie:
Ik ben lid van de beroepsvereniging SBLP, bij het geven van Psychotherapie op grond van Postural Integration, dan vallen mijn activiteiten onder dit lidmaatschap.

  

Registraties inzake Psycho-therapie:
I
k ben aangesloten bij de RBCZ (Registratie beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg), bij het geven van Psycho-therapie met als methode Postural Integration vallen mijn activiteiten onder dit lid-maatschap. 


Via de RBCZ ben ik aangesloten bij TCZ Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg. Website: www.tcz.nu/
Indien u een klacht heeft dan is uiteraard het verzoek om dit gewoon met mij te bespreken of mij hierover een email te sturen als u dat eenvoudiger vindt.
Mocht u om enige reden toch een formele klacht willen indienen bij mij of TCZ dan dient u de volgende gegevens te vermelden:

Uw naam, voornamen en adres;
De naam, het werkadres en eventueel het woonadres van de aangeklaagde;
De formulering van de klacht, zoveel mogelijk voorzien van data, feiten en omstandigheden waarop die klacht berust;
Uw handtekening;
Als u niet de patiënt bent:
-   Naam, adres en geboortedatum van de patiënt;
-   Het belang dat u hebt bij het indienen van de klacht;
-   De aard van de relatie met de patiënt;
-   De reden waarom de patiënt zelf geen klacht kan indienen, het machtigingsformulier dat de patiënt heeft afgegeven en een kopie van het identiteitsbewijs van de patiënt als blijk van zijn/haar instemming met uw klacht.


Beroepsvereniging inzake Trager sessies:
Lid sinds 2009 van de "Vereniging Trager Approach Naderland". 


Privacy van toepassing voor al mijn activiteiten op deze site toegelicht:
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.  Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent dat ik:

  • zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens,
  • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.
Als je behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden
  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen na overleg en met je expliciete toestemming.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik     of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
  • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

  pagina gewijzigd op 24-04-2020